Regulamin

Regulamin

Regulamin pola do minigolfa i placu zabaw.

1. Dzieci/uczniowie na terenie pola i placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką opiekuna/wychowawcy.
2. Podczas gry i zabaw dzieci mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
3. Z akcesoriów do gry i urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Zabrania się w szczególności :
    – niszczenia torów, akcesoriów do gry i urządzeń zabawowych,
    – zaśmiecania terenu,
    – niszczenia zieleni,
    – wprowadzania psów,
    – gry w piłkę,
    – palenia papierosów.
5. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać wychowawcy.
6. Uczniowie bez pozwolenia nauczyciela nie mogą samowolnie oddalać się od miejsca zabaw.
7. W przypadku, gdy nauczyciel zmuszony jest opuścić miejsce zajęć (np. w przypadku udzielenia pomocy osobie poszkodowanej) dzieci przerywają zadanie, które wykonują i czekają na nauczyciela w wyznaczonym miejscu.
8. Jeśli uczeń poczuje się źle podczas przebywania na polu do minigolfa lub placu zabaw powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi.

Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na polui placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

Regulamin imprez organizowanych przez firmę AMIGOL

1. Zamówienia imprezy można dokonać drogą telefoniczną, mailową lub osobiście na spotkaniu.
2. Rezerwacji terminu imprezy należy dokonać z co najmniej 6-dniowym wyprzedzeniem.
3. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty zadatku w kwocie 100,00 zł (przelewem na rachunek bankowy lub bezpośrednio w kasie) w terminie do 3 dni po zarezerwowaniu imprezy. Po upływie tego terminu wstępna rezerwacja terminu imprezy wygasa.
4. Zadatek uiszczony przez Zamawiającego przepada, gdy impreza zostanie odwołana przez Zamawiającego i nie zostanie wyznaczony nowy termin imprezy. Pozostałą kwotę Zamawiający obowiązany jest uiścić najpóźniej w dniu organizacji imprezy.
5. Impreza zostanie przeprowadzona według ustalonego z Zamawiającym planu.
6. Na życzenie Zamawiającego za odpłatnością zgodną z przedstawionym cennikiem Firma zapewnia dodatkowe usługi i atrakcje.
7. Czas trwania imprezy liczony jest od ustalonej w rezerwacji godziny zegarowej, niezależnie od ilości przybyłych gości.
8. Istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania imprezy po uzyskaniu zgody właściciela pola do minigolfa oraz za dodatkową opłatą przedstawioną w cenniku.
9. Impreza organizowana jest na wolnym powietrzu i Zamawiający ponosi ryzyko związane z wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych w czasie jej trwania.
10. Zamawiający zobowiązany jest poinformować i pouczyć uczestników imprezy (w tym rodziców dzieci) o warunkach związanych z bezpieczeństwem przeprowadzania imprezy.
11. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora o schorzeniach i chorobach przewlekłych (alergie, astma, epilepsja, wady serca, ograniczenie sprawności organizmu) dzieci, które będą uczestniczyć w animacji zabaw.
12. Zamawiający jest odpowiedzialny za dzieci uczestniczące w imprezie od chwili ich przybycia do momentu opuszczenia pola do minigolfa.
13. Zamawiający powinien cały czas przebywać na imprezie.
14. Zamawiający na własną odpowiedzialność przynosi i częstuje gości artykułami spożywczymi.